پایان­نامه حاضر مشتمل بر فرضیه­های زیر می باشد:

1- ریسک­گریزی[1] بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه­گذاریهای کوتاه مدت می گردد.

2- ریسک­گریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه­گذاری بلند مدت می گردد.

3- هرچه افراد گشودگی به تجربه[2] بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری کوتاه مدت دارند.

4- هرچه افراد گشودگی به تجربه بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری بلند مدت دارند.

5- افرادی که هوشیاری و آگاهی[3] بیشتری دارند تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری کوتاه مدت دارند.

6- افرادی که هوشیاری و آگاهی بیشتری دارند تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری بلند مدت دارند.

7- فرا اعتمادی[4] بیشتر سرمایه­گذار سبب تمایل بیشتر آنها به سرمایه­گذاری کوتاه مدت می گردد.

8- فرا اعتمادی بیشتر سرمایه­گذار سبب تمایل بیشتر آنها به سرمایه­گذاری بلند مدت می گردد.

9- افراد برونگرا[5] تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری کوتاه مدت دارند.

10- افراد برونگرا تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری بلند مدت دارند.

1-4-روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.در این پژوهش برای مطالعه ابعاد شخصیت و سوگیری­ها از پیمایش با ابزار پرسش­نامه بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Amos بهره گیری می گردد. جامعه پژوهش شامل تمام سرمایه گذاران بورس و اوراق بهادار­­تهران می باشد و نمونه نیز با بهره گیری از شیوه نمونه­گیری جامعه نامحدود انتخاب شده می باشد.

1-5-مراحل پژوهش

1-تدوین تبیین مفهومی پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه­ای، مقالات انگلیسی و سایت­های اینترنتی

2-تعیین فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از تاریخچه و مرور ادبیات موضوع

3-طراحی پرسشنامه و تعیین سوالات آن با نظر کارشناسان

4-جمع­اوری داده­ها و تحلیل آنها با کمک نرم­افزارهای آماری

5-مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج دیگر تحقیقات

6-ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

1-6-تبیین واژه­ها و اصطلاحات به­کار رفته در پژوهش

1-6-1-شخصیت[6]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به معنای همان تفاوت­های فردی می باشد که موجب ثبات در رفتار شخص می­گردد و عبارت می باشد از مجموعه نسبتا پایداری از ویژگی­هایی که بر رفتار فرد اثر می گذارد(رضائیان، 1380 )

1-6-2-مدل پنج عاملی

مدل پنج عاملی(FFM) شخصیت یک نتیجه­گیری تجربی درمورد متغیرهای صفات شخصیت می باشد. بر اساس این مدل ، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده می باشد که عبارتند از نورزگرایی[7] ( N ) ، برون گرایی[8] (E ) ، گشودگی[9] (O) ، همسازی[10] (A) ، و هشیاری و آگاهی[11] (C ) .

1-6-3-سوگیری رفتاری

در مالی رفتاری خرد با موضوعی به نام سوگیری مواجه هستیم. به گونه اختصار سوگیری رفتاری به عنوان اشتباهات سیستماتیک در قضاوت تعریف شده می باشد. همان اشتباهاتی که باعث می­گردد ما در تصمیم­گیری­هایمان منطق و عقلانیت مورد نظر دانش مالی استاندارد را رعایت نکنیم( بدری، 1388). محققین تاکنون تعداد زیادی از سوگیری­های رفتاری را شناسایی کرده­اند که از آنها می­توان به فرااعتمادی، رفتار گله­ای و پیشامد­گرایی تصریح نمود.

[1] -Risk Aversion

[2] -Openness to Experience

[3] – Conscientiousness

[4] – Over confidence

[5] – Extroversion

[6]  -Personality

[7] – Neuroticism

[8] – Extroversion

[9]–  Openness to Experience

[10] – Agreeableness

[11] – Conscientiousness

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل